Căn cứ Thông tư số 14/2008/TT-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường Mầm non;  Thông tư 09/ 2015/ TT- BGDĐT ngày 14/ 5/ 2015 về sửa đổi, bổ xung một số điều của Điều lệ trường mầm non;

     Xét đề nghị của Ban liên tịch Trường mầm non Đinh Tiên Hoàng, thành lập các tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng của trường mầm non Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm năm học 2017 - 2018, bao gồm các tổ sau:

  1. Tổ Chuyên môn dạy
  2. Tổ Chuyên môn nuôi
  3. Tổ Hành chính - Văn phòng