Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDDT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-MN.ĐTH ngày 17/8/2018 của trường mầm non Đinh Tiên Hoàng Quyết định về việc thành lập các tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng trường học.

Xét đề nghị của Ban liên tịch trường mầm non Đinh Tiên Hoàng Quyết định về việc Thành lập các Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng của trường mầm non Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm năm học 2018- 2020, bao gồm các tổ sau:

1. Tổ chuyên môn dạy.

2. Tổ chuyên môn nuôi.

3. Tổ văn phòng.